Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 8061Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Alcaline B.V. Aardenburg

 

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het wassen van motorvoertuigen en werktuigen en van afvalwater afkomstig van het laaddok bij de inrichting aan de Draaibrugseweg 4 in Aardenburg.

Deze watervergunning is verleend op 7 augustus 2018.