Aanpassing van het verbod op het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in verdrogingsgevoelige natuurgebieden binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Op 24 juli 2018 is door Waterschap Rijn en IJssel een verbod ingesteld voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in drie gebieden voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur en een zone van 200 meter om deze gebieden nabij de Zumpe, De Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek en Grote Beek / Afwatering van Rha. Dit om onherstelbare schade aan deze natuur te voorkomen. Waterschapsblad 2018 nummer 7385.

 

In verband met de aanhoudende droogte en de steeds verder zakkende grondwaterstanden is besloten om het verbod uit te breiden met het gebied Stelkampsveld en een zone van 200 meter om dit gebied. Dit aanvullende verbod is er op gericht om het kwetsbare natuurgebied Stelkampsveld te beschermen tegen onomkeerbare schade zoals klink van organische - of veenlagen of (langdurig) verlies van populaties of zaadbanken. Het besluit is genomen na een zorgvuldige afweging tussen natuur- en landbouwbelangen. Het verbod voor het gebied rondom het Stelkampsveld treed in werking op 3 augustus 2018 om 18.00 uur. Het verbod voor de gebieden nabij de Zumpe, De Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek blijft onverminderd van kracht. Tevens is besloten om per direct het verbod in te trekken voor het gebied Grote Beek/ Afwatering van Rha. Na aanvullend onderzoek lijken de natuurdoeltypen alsmede het effect op de grondwaterstand gering. Dit is in lijn met de Provinciale Omgevingsverordening.

 

De gebieden waar het verbod geldt voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening, zijn ingetekend op bijgevoegde kaart.

 

Het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft, op basis van de Keur Waterschap Rijn en IJssel, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om grondwater te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

 

Extra toezicht

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

 

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl.

 

Bijlage: onttrekkingsverbod voor grondwater tbv beregening

 

 

 

Naar boven