Projectplan Waterwet ‘Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 17 juli jl. het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het project Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek.Het projectplan Waterwet voorziet in beekherstel op een achttal locaties, twee bij de Ratumsebeek, twee bij de Willinkbeek, drie bij Boven Slinge en één bij de Osink-Bemersbeek. De langs de oevers van de beken beschikbaar gekomen percelen zullen worden ingericht als bufferruimte en ruimte voor meandering, gericht op ecologische doelen. Naar aanleiding van de vaststelling van het ontwerp-projectplan is één zienswijze naar voren gebracht. In de Nota van zienswijzen is een reactie gegeven op deze zienswijze. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het definitieve projectplan ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

Het projectplan Waterwet, de Nota van zienswijzen en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. (tel. 0314 – 369618).

 

Naar boven