Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2018, 7036Overige overheidsinformatieOntwerpbesluit vaststelling of wijziging schouwkaarten

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft in zijn vergadering van

17 juli 2018 het ontwerpbesluit inzake vaststelling of wijziging van de schouwkaarten voor de najaarsschouw 2018 vastgesteld.

Hierop staat aangegeven welke oppervlaktewateren aan de jaarlijkse schouw zijn onderworpen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien van 15 augustus tot en met 25 september 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 in Groningen.

U kunt de stukken ook raadplegen op www.noorderzijlvest.nl via het ‘Snel naar menu’, ‘Bekendmakingen’.

 

Zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn, mondeling of schriftelijk, hun zienswijze betreffende de ter inzage gelegde stukken, kenbaar maken.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, postbus 18, 9700 AA Groningen. 

Het waterschap heeft de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld voor het indienen van zienswijzen/ inspraakreacties.

 

Nadere inlichtingen 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R.J. (Marcel) Houwen, medewerker gegevensbeheer, telefoon (050) 304 89 11.