Bekendmaking besluit tot vaststelling van de keurkaart voor het verleggen van de primaire waterkering Havenstraat (Rivier in de stad) in Zutphen

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in zijn vergadering van 3 juli 2018 besloten tot vaststelling van de keurkaart ‘Verlegging primaire waterkering havenstraat (RIDS)’.

Het waterschap heeft op 14 maart 2017 het Projectplan (Verbetering primaire waterkering binnen herinrichting IJsselkade Zutphen) definitief vastgesteld, waarmee de herontwikkeling van de IJsselkade (fase 1) en de Havenstraat (fase 2) binnen het programma Rivier in de stad (RIDS) mogelijk is gemaakt. Het Projectplan is inmiddels onherroepelijk en de werkzaamheden zijn in een afrondende fase.

In de nieuwe situatie past het tracé en de vormgeving van de primaire kering niet meer in het huidige leggerprofiel. Het is om die reden noodzakelijk om voor de tussenliggende periode (tot vaststelling van de nieuwe legger) een zogenaamde keurkaart vast te laten stellen.

De Waterwet verplicht het waterschap een legger te hebben van de primaire waterkeringen. De legger geeft de vorm, richting, constructie en afmetingen van de waterkering weer waaraan de waterkering moet voldoen. De verbodsbepalingen in de Keur zijn gerelateerd aan de zoneringen in de legger. De Keur en de legger maken zo samen inzichtelijk waar welke verbodsbepalingen gelden. Voor het gedeelte van de primaire waterkering aan de Havenstraat in Zutphen ontbreekt de legger voor de nieuwe situatie. De legger wordt gemaakt als het project voltooid is, op basis van revisie van het gemaakte werk. Voor de tussenliggende periode (tot vaststelling van de nieuwe legger) heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel een zogenaamde keurkaart vastgesteld. De verbodsbepalingen van de Keur gelden daardoor alsnog voor het gedeelte van de primaire waterkering aan de Havenstraat in Zutphen.

Keurkaart inzien? 

U kunt de keurkaart digitaal raadplegen (zie de Externe bijlagen). De keurkaart is ook te vinden op www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen.

Mogelijkheid tot instellen bezwaar 

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Uw bezwaarschrift richt u aan het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de keurkaart kunt u contact opnemen met de heer M. Palsma, 0314- 369369.

 

Naar boven