Bekendmaking besluit tot vaststelling van de keurkaart voor het verleggen van de primaire waterkering tussen Sluis Eefde de aflaat Eefse Beek

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in zijn vergadering van 3 juli 2018 besloten tot vaststelling van de keurkaart ‘Verlegging primaire waterkering tussen Sluis Eefde en de aflaat Eefse Beek’.

Voor de capaciteitsuitbreiding van het sluiscomplex Eefde wordt een tweede grotere

schutsluis aangelegd. De uitbreiding van het sluiscomplex in combinatie met de verruiming van het voorpand van het Twentekanaal verbetert de bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal door kortere en betrouwbare reistijden. De uitbreiding stimuleert de economie en de werkgelegenheid in de regio. Hiervoor moet een deel van de primaire waterkering, in eigendom en beheer bij Waterschap Rijn en IJssel, aan de noordzijde van het Twentekanaal en ten westen van de sluis over een lengte van ca. 450 m. naar het noorden worden verlegd. De waterkering maakt onderdeel uit van dijkring 51.

De verlegging van de primaire waterkering is nu in uitvoering en zal in het laatste kwartaal van 2018 opgeleverd worden. In de nieuwe situatie past het tracé en de vormgeving van de primaire kering niet meer in het huidige leggerprofiel Het is om die reden noodzakelijk om voor de tussenliggende periode (tot vaststelling van de nieuwe legger) een zogenaamde keurkaart vast te stellen.

De Waterwet verplicht het waterschap een legger te hebben van de primaire waterkeringen. De legger geeft de vorm, richting, constructie en afmetingen van de waterkering weer waaraan de waterkering moet voldoen. De verbodsbepalingen in de Keur zijn gerelateerd aan de zoneringen in de legger. De Keur en de legger maken zo samen inzichtelijk waar welke verbodsbepalingen gelden. Voor een gedeelte van de primaire waterkering bij Sluis Eefde ontbreekt de legger voor de nieuwe situatie. De legger wordt gemaakt als het project voltooid is, op basis van revisie van het gemaakte werk. Voor de tussenliggende periode (tot vaststelling van de nieuwe legger) heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel een zogenaamde keurkaart vastgesteld. De verbodsbepalingen van de Keur gelden daardoor alsnog voor Sluis Eefde.

Keurkaart inzien? 

U kunt de keurkaart digitaal raadplegen (zie de Externe bijlagen). De keurkaart is ook te vinden op www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen.

Mogelijkheid tot instellen bezwaar 

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Uw bezwaarschrift richt u aan het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de keurkaart kunt u contact opnemen met de heer M. Palsma, 0314- 369369.

 

Naar boven