Ontwerpbesluit ter inzage voor grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van elektriciteitskabels nabij de Fahrenheitstraat en Edisonstraat te Zevenaar door Liander voor het project ViA15

Inleiding

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A15. Om dit mogelijk te maken moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Tijdens deze werkzaamheden is bronbemaling ofwel  grondwateronttrekking noodzakelijk. De bovengenoemde partijen hebben daarom het MER “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar” opgesteld. Het MER dient als grondslag voor de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen van bovengenoemde organisaties. Het MER en de onderliggende stukken zijn respectievelijk op 29 maart 2018 en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (2018, nummers 18526 en 19630) en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060).

Liander heeft voor de grondwateronttrekking ten behoeve van het verleggen van de kabels nabij de Fahrenheitstraat en Edisonstraat te Zevenaar een Watervergunning aangevraagd. Hierop heeft deze publicatie betrekking.

Inzageperiode

Het ontwerpbesluit op de aanvraag voor een watervergunning van Liander voor de bovengenoemde grondwateronttrekking ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 19 juli tot en met 29 augustus 2018:

 • -

  Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem (ingang Energieweg).

 

Inspraak ontwerpbesluit

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen ten aanzien het ontwerpbesluit.

 

De schriftelijke zienswijze moet in elk geval bevatten:

 • 1.

  De naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening van de zienswijze;

 • 3.

  Een opgave van de reden waarom u zich met het ontwerpbesluit niet kunt verenigen;

en dient u te richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, onder vermelding van het specifieke ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht.

 

Per e-mail kan de zienswijze worden ingediend via: info@wrij.nl

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel via telefoonnummer 0314-369 783.

 

Naar boven