Besluit tot wijziging van het peilbesluit Alblasserwaard voor het peilgebied Hoge Boezem Overwaard

 

Artikel I

Het Peilbesluit Alblasserwaard wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Wijziging waterpeilen peilgebied OVW201

De tabel van het peilbesluit Alblasserwaard wordt voor peilgebied OVW201 gewijzigd in de volgende te handhaven waterpeilen:

 

Peilgebied (nummer/code)

Maximaal peil m NAP

Minimaal peil m NAP

OVW201 / HBO

+0,25

-0,40

 

 

Artikel II
 • 1.

  De in dit besluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in het peilgebied zijn getroffen.

 • 2.

  De toelichting behorend bij dit besluit ‘Toelichting partiële herziening peilbesluit Alblasserwaard voor de Hoge Boezem Overwaard (HBO), (bijlage 1) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit besluit berust.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit tot wijziging van het Peilbesluit Alblasserwaard voor het peilgebied Hoge Boezem Overwaard (HBO).

 

aldus besloten in de vergadering d.d. 22 juni 2018

het algemeen bestuur voornoemd,

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker

Bijlagen  

 • 1.

  Toelichting partiële herziening peilbesluit Alblasserwaard (HBO)

 • voortoets

 • kaart

 

Terinzagelegging en beroep  

Op het ontwerp-wijzigingsbesluit Alblasserwaard is 1 zienswijze ingediend. Het algemeen bestuur heeft het wijzigingsbesluit Alblasserwaard ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Instellen van de gewijzigde peilen

Het gewijzigde peilbesluit Alblasserwaard treedt de eerste dag na de bekendmaking in werking. Het waterschap heeft de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Het peilbesluit Alblasserwaard is geldig tot de volgende integrale herziening van het peilbesluit in 2028.

 

Wijzigingsbesluit Alblasserwaard met bijlagen ter inzage

Het wijzigingsbesluit Alblasserwaard met bijlagen ligt van vrijdag 13 juli 2018 tot en met donderdag 23 augustus 2018 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het wijzigingsbesluit Alblasserwaard en bijlagen zijn als bijlage bij het Waterschapsblad opgenomen. In de toelichting is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

 

Beroep 

Tegen het wijzigingsbesluit Alblasserwaard kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of E-herkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.wsrl.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluiten.html.

U kunt ook contact opnemen met de heer H.J. van de Braak (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649 208).

 

Naar boven