Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2018, 6301Overige overheidsinformatieOntwerpprojectplan Marswetering Fase 2

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Marswetering Fase 2 in ontwerp is vastgesteld op 26 juni 2018, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding: De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfuncties van het water. De Marswetering staat opgenomen als waterlichaam dat moet voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Brusselse KRW-beleidsdoelstellingen. De beleidsdoelen van het inrichtingsproject de Marswetering bestaan uit; KRW, NBW / WB21, ZON, GGOR en B&O-visie (en daar waar mogelijk wordt de beleidsharmonisatie van IBOOM geïmplementeerd).

Locatie: De Marswetering is een genormaliseerde laaglandbeek dat is gelegen ten zuiden van rivier de vecht en heeft een totale lengte van 14 kilometer. Het water stroomt van oost naar west en overbrugt een hoogteligging van 5,50 meter. Het waterlichaam ligt tussen gemaal Marswetering en gemaal Linterzijl en stroomt uit in de Nieuwe Wetering.

Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden van project Marswetering Fase 2. Dit traject loopt vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl (lengte ca. 6 km). De opgaven bestaan uit het vispasseerbaar maken van 3 stuwen, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het optimaliseren van de bestaande bergingen en het verleggen van het waterlichaam tussen gemaal Linterzijl en stuw Ganzepanweg. De laatstgenoemde maatregel is bedoeld voor een betere water afvoer en een beter bergend watersysteem. Het ontwerp voorziet in het afgraven van aangrenzende beekdalgronden en het ophogen van laagtes binnen de landbouwfunctie, hierover hebben afstemmingen plaats gevonden met de omgeving. In het nieuwe ontwerp kan het watersysteem langer onder vrij verval afwateren naar de Nieuwe Wetering en de bemaling wordt duurzaam ontlast. Daarnaast verandert de manier van onderhoud: het onderhoud van de Marswetering gebeurt nu vooral vanaf het water. Na afronding van fase 2 voert het waterschap het onderhoud rijdend uit vanaf de kant. Het maaisel dat hierbij vrijkomt wordt op de percelen van de agrariërs gelegd en dit is gecommuniceerd met de omgeving.

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 29 juni 2018 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan digitaal worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/marswetering/ en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.  

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk donderdag 9 augustus 2018 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager de heer D. Hommes, telefoon 06-3038 9089. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met de heer D.Hommes. 

 

Zwolle 29 juni 2018