Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 6210Plannen | overigVaststelling projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het Algemeen Bestuur op 22 maart 2018 het projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep en het bijbehorende verslag van inspraak heeft vastgesteld.

Het projectplan gaat over de aanleg van een inlaatwerk en een stuw. Bij het plan horen ook een vergoedingsregeling voor beschermingsmaatregelen en beleidsregels voor gevolgschade.

Een wijziging van de legger waterkeringen is nodig om het plan uit te kunnen voeren. Het Dagelijks Bestuur stelde deze leggerwijziging al eerder op 23 januari 2018 vast.

Inzien van stukken

Het projectplan, het verslag van inspraak en de legger zijn als bijlage bij deze publicatie gevoegd. De andere relevante documenten zijn te vinden op www.agv.nl/werk-in-uitvoering/calamiteitenberging-polder-de-ronde-hoep/

Genoemde stukken liggen van 29 juni tot en met 9 augustus 2018 ook ter inzage op:

 • 1.

  het hoofdkantoor van waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096AC Amsterdam;

 • 2.

  het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het vaststellen van de legger is alleen beroep mogelijk, voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd. Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassingen in het projectplan? Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan tot en met donderdag 9 augustus 2018 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Voor het projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor het indienen van beroep tegen het projectplan geldt daarom dat:

 • 1.

  de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • 2.

  het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • 3.

  na afloop van de beroepstermijn kunnen geen gronden meer worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).