Ter inzage: Beleidsregels Waterkeringen

Waterschap Rijn en IJssel heeft beleidsregels vastgesteld voor het toetsen van activiteiten nabij, of het aanbrengen van (bouw)werken, kabels en leidingen, of beplanting in, op of nabij een waterkering. Deze beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen voor deze typen van activiteiten door het waterschap worden beoordeeld. Het algemene uitgangspunt bij de beoordeling van deze vergunningaanvragen is dat het waterkerend vermogen en de functie van de waterkeringen gewaarborgd blijven.

De beleidsregels liggen van maandag 18 juni tot maandag 30 juli 2018 ter inzage. Deze kunt u vinden in de bijlagen.

Uw reactie op de beleidsregels kunt u binnen deze termijn richten aan: Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. mevr. K. Zuidema, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Naar boven