Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5610

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00

Hoogheemraadschap van Delfland – Projectplan Vervangen afsluiter, stuw en duiker aflaat bergboezem, Polder Schieveen, gemeente Rotterdam

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. dinsdag 5 juni 2018 het navolgende besluit is genomen. Vervangen afsluiter, stuw en duiker aflaat bergboezem, Polder Schieveen, gemeente Rotterdam Het projectplan behandelt de wijziging van een houten duiker, een stuw (objectnummer 217457) en het vervangen van een duiker (objectnummer 21700179) door een nieuwe duiker, met hiervoor een schotbalkstuw en een automatische afsluiter.  Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft voor de huidige bezwaarfase geen gevolgen maar wel consequenties voor de indieningsvereisten van een beroepschrift in een latere beroepsfase.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie vanaf de dag van de publicatie tot en met het einde van de hierna genoemde termijn. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met mevr. E. Jansens via het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl