Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 5258Overige overheidsinformatiePublicatie Wijziging Legger Waterkeringen Westerschans te Goes, documentnummer 2018013640

Het dagelijks bestuur heeft op 2 mei 2018 besloten om aan de Algemene Vergadering van het waterschap voor te stellen om de legger waterkeringen 2012 partieel te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de ligging van de kern- en beschermingszones A en B bij de Westhavendijk te Goes.

Aanleiding is de aanvraag watervergunning voor de aanleg voor de Westerschans te Goes. Om die uitbreiding mogelijk te maken conform het vergunningenbeleid van het waterschap voor bouwen in de waterkeringszone, is het nodig dat de ligging van de kern- en de beschermingszones wordt aangepast. Uit onderzoek blijkt dat het waterstaatskundig geen probleem is om het plan Westerschans met de benodigde infrastructurele aanpassingen te realiseren, aangezien in het gebied de waterkerende hoogte gewaarborgd blijft.

Het aanpassen van de zones is op bijgaand kaartje aangegeven.

Het ontwerp-besluit ligt gedurende 6 weken (met ingang van 6 mei tot 18 juli) ter inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg en bij gemeente Goes. Het ontwerp-besluit is ook in te zien op de website van het waterschap en op www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode van 6 weken hun zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.