Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 5131Overige besluiten van algemene strekkingNadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen voor projecten onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van 22 mei 2018 met nr. DM 1382988;

gelet op de vastgestelde Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat deze geen specifieke (reken)regels bevat ter compensatie van het verleggen van kabels en leidingen;

voorts gelet op de in artikel 3 van de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opgenomen informatieplicht;

 

BESLUIT:

 

Voor het bepalen van de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen voor projecten die worden uitgevoerd onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), toe te passen de “Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwerken (NKL 1999)” van het Rijk (inclusief bijlagen) èn het “Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen” van 14 september 2001.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 22 mei 2018.

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, J. Goedhart