Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 507Overige overheidsinformatieProjectplan Waterwet “Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist” is vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij 9 januari 2018 het projectplan en de inspraaknotitie “Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist” heeft vastgesteld.

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor de realisatie van een “Inundatieveld in polder Blokhoven”, gemeente Houten.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 18 september t/m 30 oktober 2017. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap drie zienswijzen ingediend.

Projectplan inzien 

Het projectplan “Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist” is digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen, www.hdsr.nl/vervangen duiker Blikkenburgervaart

Beroep na vaststelling 

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 170,-- voor een natuurlijk persoon en € 338,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding 

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Watersysteembeheer, bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.

 

Houten , 22 januari 2018