Publicatie beleidsregel effluentlozing mestverwerking

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 27 februari 2018 de “beleidsregel effluentlozing mestverwerking” heeft vastgesteld.

De beleidsregel effluentlozing mestverwerking geeft aan welk beleid het waterschap hanteert bij het toetsen van vergunningsaanvragen:

- Waterschap Rijn en IJssel past het afwegingskader uit het rapport ‘Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties’ toe (zie bijlage) waarin het volgende is vastgelegd:

o de best beschikbare techniek* voor het zuiveren van afvalwater van mestverwerkingsinstallaties (MVI’s);

o de voorkeursvolgorde voor het lozen van afvalwater van MVI’s.

- Waterschap Rijn en IJssel verbiedt lozingen van afvalwater van MVI’s op HEN- en SED-wateren.

- Waterschap Rijn en IJssel past locatie specifiek aanvullende eisen toe voor het zuurstofgehalte en de temperatuur van afvalwater van MVI’s.

Nota van zienswijzen

Conform artikel 4 van de Inspraakverordening Rijn en IJssel 2012 heeft de ontwerp-beleidsregel effluentlozing mestverwerking digitaal ter inzage gelegen in de periode van 8 november tot en met 20 december 2017.

In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Naar aanleiding hiervan was er geen reden om het besluit te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Beleidsregel

U vindt de beleidsregel en de nota van zienswijzen als bijlage bij deze bekendmaking (zie onder Externe bijlagen) en deze zijn ook te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap: www.wrij.nl.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

 

Naar boven