Publicatie Nota waterbodem en Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 30 januari 2018 de Nota waterbodem en de Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie heeft vastgesteld. Het ontwerp van de Nota waterbodem en de ontwerp Vergoedingsregeling hebben ter inzage gelegen. Er zijn daarop geen zienswijzen ontvangen. De betreffende stukken zijn als externe bijlage bij deze publicatie gevoegd.

De Nota waterbodem geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor de waterbodem. De Nota gaat in op de beleidsmatige rolopvatting, het meetprogramma, de opgave, de kosten en de ontvangstplicht voor aanliggende eigenaren. De Vergoedingsregeling bepaalt de hoogte van de vergoeding die eigenaren van aanliggende percelen bouw- en grasland ontvangen indien de ontvangstplicht wordt toegepast.

 

Naar boven