Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Uitvoering watersysteemmaatregelen Waterkwaliteitsspoor Rheden’

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 24 april 2018 een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor uitvoering van de watersysteemmaatregelen in het kader van het waterkwaliteitsspoor.

In overleg met de gemeente Rheden zullen in het stedelijk gebied Velp maatregelen worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen zullen ook de belevingswaarde van het stedelijk water verhogen. Het pakket van maatregelen bestaat uit het baggeren van diverse watergangen, het verbeteren van de doorstroming en het mogelijk maken van sturing in het watersysteem, door het aanpassen (regelbaar maken) van diverse kunstwerken. 

Het projectplan Waterwet en de ontwerptekening zijn als “externe bijlagen” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. (telefoonnummer 0314-369618). Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven