Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 3595Beschikkingen | afhandelingVerleende wijziging van de Watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende vergunning met kenmerk WN2018-000410 voor het wijzigen van de afmetingen van de tijdelijke dam met twee duikers, ter hoogte van De Boelelaan 46, Amsterdam - AGV - WN2018-002474

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een eerder verleende vergunning gewijzigd. Dit wijzigingsbesluit is geregistreerd met zaaknummer WN2018-002474 en betreft een wijziging van de vergunning met kenmerk DMS2018-0005507 voor het wijzigen van de afmetingen van de tijdelijke dam met twee duikers, ter hoogte van De Boelelaan 46, Amsterdam.

Inzien van de stukken

Vanaf 18 april 2018 kunt u het wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken inzien via www.overheid.nl. (In de linker kolom onder “Externe bijlagen”). Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift krijgen. De verleende vergunning treft u als bijlage aan.

 

Niet mee eens?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van het verleende wijzigingsbesluit) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van het verleende wijzigingsbesluit) is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;

− een dagtekening (datum) en handtekening;

− een omschrijving van de beschikking, en het zaaknummer waartegen het bezwaar is gericht;

− de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

 

Het wijzigingsbesluit treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij K. van Hees, telefoon 06-20011534 van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet. Als u daarbij ons zaaknummer WN2018-002474 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 18 april 2018.