Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 3187Overige besluiten van algemene strekkingRegeling benoeming waterschapsbestuursleden Ongebouwd

 

Eind maart 2019 zal een nieuw algemeen bestuur voor Waterschap Rivierenland worden geïnstalleerd. Voor de bestuurszetels van de categorie Ingezetenen zullen verkiezingen plaatsvinden. De bestuursleden voor de overige categorieën – Ongebouwd, Bedrijven en Natuurterreinen – zullen door (belangen)organisaties worden benoemd conform de regeling als bedoeld in artikel 14 van de Waterschapswet.

Op grond van deze bepaling van de Waterschapswet wordt hierbij de onderstaande regeling, zoals vastgesteld door LTO Noord en ZLTO, bekend gemaakt.

 

 

Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur Rivierenland door de besturen van LTO Noord en ZLTO

 

Vastgesteld op 19 maart 2018

 

Regeling als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de Waterschapswet inzake de selectie en de benoeming door LTO Noord en ZLTO van vertegenwoordigers voor de categorie 'ongebouwd' in de algemene besturen van waterschappen

 

 

§ 1. INLEIDING

 

De Waterschapswet voorziet in de samenstelling van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dit bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: ingezetenen (algemene taakbelangen), ongebouwde eigendommen, natuurterreinen en bedrijfsgebouwd (art. 12). Voor deze laatste drie categorieën, die de specifieke taakbelangen vertegenwoordigen zullen 7 - 9 geborgde zetels beschikbaar zijn (art. 13). De Provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Hollland hebben bij reglement vastgesteld dat het AB uit 30 bestuursleden bestaat, waarvan 8 geborgde zetels (4 ongebouwd, 3 bedrijfsgebouwd en 1 natuur).

 

Voor de categorie Ongebouwd worden de vertegenwoordigers benoemd door de aangewezen organisatie(s) (zie art 14). Er is door de provincie(s) besloten LTO Noord en ZLTO hiervoor aan te wijzen. Met de voorliggende teksten voorzien LTO Noord en ZLTO in een regeling omtrent de selectie en benoeming van de vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van de categorie Ongebouwd in het bestuur van het waterschap. Het waterschap maakt deze regeling bekend (Waterschapswet, art 14).

 

Volgens de wet moet de provincie bij reglement bepalen hoe tot benoeming gekomen wordt indien er meer dan een organisatie aangewezen is, waarbij de provincie dan de stemverhouding vastlegt. Indien dit niet of onvoldoende duidelijk gebeurt, dient de benoeming in onderling overleg tussen de betreffende landbouworganisaties geregeld te worden. Voor de algemene bepalingen in dit reglement is de Waterschapswet leidend.

 

§ 2. DEFINITIES

Artikel 1. Definities

Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

 • 1.

  Waterschappen: openbare lichamen welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel hebben. (Waterschapswet, artikel 1)

 • 2.

  Selectiecommissie: een commissie ingesteld door LTO Noord en ZLTO met als opdracht het selecteren van kandidaten voor het algemeen bestuur van het waterschap in de categorie Ongebouwd, ten behoeve van het doen van een voordracht aan de besturen van LTO Noord en ZLTO, ter benoeming van de leden voor de categorie Ongebouwd in het algemeen bestuur van het betreffende waterschap. [ZLTO gebruikt voor selectiecommissie, vertrouwenscommissie – beide benamingen hebben de gelijke strekking/ omwille van eenduidigheid in deze regeling wordt het begrip selectiecommissie gebruikt ]

 • 3.

  Kandidaat: een persoon die te kennen heeft gegeven om namens de categorie Ongebouwd een zetel in het algemeen bestuur van het waterschap te willen bezetten, die zich als zodanig beschikbaar stelt voor benoeming en die voldoet aan de wettelijke eisen.

 • 4.

  Reserve kandidaat: een persoon die te kennen heeft gegeven om namens de categorie Ongebouwd een zetel in het Algemeen Bestuur van het waterschap te willen vervullen, die voldoet aan de wettelijke eisen, en die zich als zodanig beschikbaar stelt voor benoeming door LTO Noord en ZLTO . Deze kandidaat is reserve en wordt pas benoemd indien een zittend bestuurslid in de categorie Ongebouwd geen zitting meer kan nemen in het waterschapsbestuur.

 • 5.

  Categorie Ongebouwd: deze categorie behartigt in het Algemeen Bestuur van het waterschap de belangen van degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen als bedoeld in artikel 116 van de Waterschapswet.

 • 6.

  Profielschets: overzicht van de gevraagde vaardigheden en eigenschappen die kandidaten nodig hebben om goed te kunnen functioneren binnen het bestuur van de waterschappen. (bijlage 2)

 • 7.

  Kandidaatstellingsformulier: formulier dat een geïnteresseerde kan downloaden van de website en/of kan opvragen bij LTO Noord en ZLTO. Het formulier dient na invulling per post of per email naar de selectiecommissie wordt gezonden. (bijlage 3)

 • 8.

  Selectiecriteria: een scala aan vereiste kwaliteiten en vaardigheden noodzakelijk voor het kunnen functioneren in het waterschapbestuur. (bijlage 4)

 

Artikel 2: Kandidaatstelling

Kandidaat stellen voor een geborgde zetel Ongebouwd kan iedereen die:

 • 1.

  Ingezetene is in het werkgebied van het betreffende waterschap, bij het aantreden van het nieuwe bestuur de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet van het Kiesrecht is uitgesloten (artikel 31)

 • 2.

  Affiniteit heeft met de land- en tuinbouw en met het werkveld van het waterschap

 • 3.

  Zich niet tegelijkertijd kandidaat stelt voor andere categorieën in het waterschapsbestuur

 • 4.

  Voldoet aan de eisen zoals beschreven in de profielschets

 • 5.

  Voldoet aan de eisen die gesteld zijn in artikel 31 en 33 van de Waterschapswet (bijlage 1).

 

Artikel 3: Instelling, bevoegdheden en werkwijze selectiecommissie

a. Instelling van de selectiecommissie [ook wel vertrouwenscommissie genoemd]

 • 1.

  LTO Noord en ZLTO stellen per waterschap een selectiecommissie in met als opdracht het selecteren van kandidaten voor het algemeen bestuur van een waterschap voor de categorie 'Ongebouwd'. Op basis van de ontvangen sollicitaties en de gesprekken met de kandidaten, stelt de selectiecommissie een advies op tot voordracht voor benoeming, dat aan de besturen van de LTO Noord en ZLTO wordt aangeboden.

 • 2.

  De selectiecommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Voor de samenstelling van de selectiecommissie zal rekening gehouden worden met:

  • Spreiding over het werkgebied en de sectoren,

  • Vertegenwoordigers uit andere aan de landbouw gelieerde organisaties en verenigingen

  • Leden dienen over voldoende affiniteit te beschikken met betrekking tot de land en tuinbouw en over voldoende kennis en ervaring met betrekking tot waterschap organisatie en de daaraan gelieerde beleidsvraagstukken,

  • Leden dienen bij voorkeur ervaring te hebben opgedaan in andere selectieprocedures

 • 3.

  Leden van een selectiecommissie kunnen voor maximaal twee waterschappen deel uit maken van een selectiecommissies.

 • 4.

  Aan de selectiecommissie wordt een secretaris toegevoegd, gezocht en aangesteld door LTO Noord en ZLTO, waar de selectiecommissie onder ressorteert.

 • 5.

  Een selectiecommissie kan worden aangevuld met een of meerdere externe adviseurs, zoals een bestuurslid van een waterschap, die zelf niet verkiesbaar is/zijn.

 • 6.

  De selectiecommissie kiest uit haar midden een voorzitter, die afkomstig is uit de LTO Noord/ ZLTO organisatie en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 7.

  Wanneer een lid van de selectiecommissie aan de secretaris meedeelt dat hij/zij gedurende langere tijd niet aan de activiteiten van de selectiecommissie kan deelnemen, of wanneer de secretaris dit feitelijk vaststelt, kan aan de besturen van LTO Noord en ZLTO verzocht worden om een tijdelijke waarnemer aan te wijzen.

 • 8.

  Leden van een selectiecommissie, waarnemers daaronder begrepen, kunnen zelf geen kandidaat zijn voor benoeming als bestuurslid.

 

b. Bevoegdheden en taken van de selectiecommissie

 • 1.

  De selectiecommissie draagt de zorg voor het voorbereiden van de procedure, het onderzoek naar de kandidaatstellingen, de controle van de legitimatie en de verklaring omtrent het gedrag en het beoordelen van de kandidaten.

 • 2.

  De selectiecommissie stelt de definitieve lijst van kandidaten vast na de officiële sluiting van de termijn van kandidaatstelling.

 • 3.

  De selectiecommissie brengt advies uit aan de besturen van LTO Noord en ZLTO omtrent het benoemen van de leden in de categorie ongebouwd in het bestuur van het waterschap Rivierenland.

 • 4.

  De selectiecommissie onderzoekt de eventuele bezwaren tegen de benoemingsprocedure.

 

c. Werkwijze van de selectiecommissie

 • 1.

  De selectiecommissie kan besluiten nemen indien een meerderheid van de leden aanwezig is en deelneemt aan de beraadslagingen.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor en stelt de agenda op.

 • 3.

  De besluiten van de selectiecommissie worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

 • 4.

  De ambtelijke secretaris en de eventuele adviseurs van de selectiecommissie hebben geen stemrecht.

 • 5.

  De beraadslagingen van de benoemingscommissie en alle met de werkzaamheden van de commissie verband houdende schriftelijke en digitale documenten hebben een vertrouwelijk karakter.

 

§ 3 PROCEDURE

Artikel 4. De kandidaatstellingprocedure

 • 1.

  LTO Noord en ZLTO doen tijdig voorafgaand aan de waterschapsverkiezingen en zo mogelijk in samenspraak met het waterschap een oproep aan belangstellenden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid. Deze oproep wordt geplaatst in het ledenblad Nieuwe Oogst, alsmede via de LTO Noord en ZLTO nieuwsbrief en op de website van LTO Noord en ZLTO en via andere media kanalen van aan LTO Noord/ ZLTO gelieerde organisaties. Daarnaast in één of meerdere publieke bladen en op voor een ieder toegankelijke internetsite.

 • 2.

  Bij deze bekendmakingen wordt aangegeven welke periode geldt voor het indienen van een kandidaatstelling en hoe belangstellenden kennis kunnen nemen van de profielschets.

 • 3.

  Kandidaatstelling buiten deze periode wordt op grond van het datum-poststempel of datering van de email niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor benoeming als bestuurslid worden aan kandidaten de navolgende vereisten gesteld:

  • a.

   Voldoen aan de wettelijke eisen van artikel 31 en 33 Waterschapswet (zie bijlage 1);

  • b.

   Woonachtig in het betreffende waterschapsgebied;

  • c.

   Aantoonbare affiniteit met de categorie 'ongebouwd’;

  • d.

   Aantoonbare affiniteit met het werkveld van een waterschap;

  • e.

   Voldoende tijd om de functie naar behoren te vervullen;

  • f.

   Voldoen aan de profielschets voor bestuursleden, opgesteld door LTO Noord en ZLTO

  • g.

   Een kandidaat kan niet tegelijkertijd kandidaat zijn voor een andere categorie in hetzelfde waterschapsbestuur.

 • 5.

  Kandidaatstelling gebeurt schriftelijk aan de hand van een volledig ingevuld en ondertekend kandidaatstellingsformulier en dat per post of per email naar de selectiecommissie wordt gezonden. Bij de kandidaatstelling geeft de kandidaat aan of hij tevens (of in voorkomend geval: uitsluitend) in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als reserve kandidaat bestuurslid.

 • 6.

  Na ontvangst van het formulier ontvangt de kandidaat binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van de secretaris.

 • 7.

  De secretaris beoordeelt of de kandidaatstelling aan de gestelde eisen voldoet en stelt de kandidaat onverwijld in kennis van eventuele onvolkomenheden, met het verzoek de ontbrekende of onjuiste gegevens binnen 5 werkdagen te redresseren en in te dienen.

 • 8.

  De selectiecommissie stelt na sluiting van de termijn en nadat eventuele termijnen als bedoeld onder 6 zijn verstreken, de voorlopige groslijst samen en toetst deze voor de vaststelling van de definitieve groslijst aan de criteria van artikel 2 van dit reglement.

 • 9.

  De selectiecommissie beslist of zij de kandidaten uitnodigt voor een individueel gesprek, waarin de kandidatuur kan worden toegelicht en waarin de selectiecommissie vragen kan stellen omtrent de motieven voor kandidaatstelling en bekwaamheden van de kandidaat.

 • 10.

  De gesprekken hebben een besloten karakter.

 

 

Artikel 5: De benoeming van bestuursleden Ongebouwd

 • 1.

  De selectiecommissie legt haar bevindingen vast in een gemotiveerd advies aan de besturen van LTO Noord en ZLTO. Het advies bevat een voorstel voor de benoeming van 4 kandidaten plus één of meerdere reservekandidaten voor de categorie Ongebouwd voor het waterschap Rivierenland. Het advies gaat vergezeld van de volledige groslijst.

 • 2.

  De groslijst en het advies van de selectiecommissie kunnen bij LTO Noord en ZLTO worden ingezien.

 • 3.

  De besturen van LTO Noord en ZLTO stellen de voorzitter van de selectiecommissie in de gelegenheid om een toelichting te geven op het advies.

 • 4.

  De kandidaten worden schriftelijk geïnformeerd over het besluit van de besturen van LTO Noord en ZLTO en delen het waterschap mede welke personen zij benoemd heeft voor de categorie Ongebouwd in het bestuur van het waterschap.

 • 5.

  De besturen van LTO Noord en ZLTO stellen de aangewezen reserve bestuursleden en de niet benoemde kandidaten voor het bestuur van het waterschap Rivierenland van het besluit schriftelijk in kennis. Desgevraagd kan de selectiecommissie aan een niet benoemde of aangewezen kandidaat een toelichting geven op hoe zijn/ haar kandidatuur is beoordeeld door de selectiecommissie.

 • 6.

  Wanneer een benoemd bestuurslid zijn benoeming niet aanvaardt of voor het einde van de zittingsduur terugtreedt uit het bestuur, of wanneer zijn bestuurslidmaatschap door andere oorzaken eindigt, benoemen de besturen van LTO Noord en ZLTO het eerst aangewezen reserve bestuurslid in zijn plaats. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  Ingeval van tijdelijk ontslag van een benoemd bestuurslid als bedoeld in de artikelen 21 en 22 Waterschapswet, benoemen de besturen van LTO Noord en ZLTO het aangewezen reserve bestuurslid als vervanger voor de plaats die is opengevallen. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6: Beroep en bezwaar

Tegen het advies en de benoeming door de besturen van LTO Noord en ZLTO is geen beroep en bezwaar mogelijk.

 

Artikel 7: Slotbepalingen

 • 1.

  In situaties waarin deze regeling niet voorziet, handelen de besturen van LTO Noord en ZLTO dan wel de selectiecommissie zoveel mogelijk in de geest van de bepalingen van deze regeling.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling benoeming bestuursleden in de categorie Ongebouwd van het waterschapsbestuur door de besturen van LTO Noord en ZLTO.

 • 3.

  De regeling treed in werking direct na vaststelling door de besturen van LTO Noord en ZLTO.

 

 

Bijlage 1 Relevante artikelen uit de Waterschapswet

Redactie: zie bijgevoegd PDF-bestand.

 

 

Bijlage 2 Profielschets voor waterschapbestuurder geborgde zetel landbouw

 

De functie van lid van het algemeen bestuur van een waterschap is een veeleisende functie. LTO Noord en ZLTO stellen daarom eisen aan kandidaten voor het bestuur van de waterschappen. Naast de wettelijke eisen zoals verwoord in art. 31 en 33 van de Waterschapswet, is ook de mate van tijdsinspanning, ervaring en specialistische kennis van groot belang. De (belangrijkste) criteria zijn:

 • De bestuurder is bij voorkeur praktiserend agrarisch ondernemer

 • Voldoende tijd om de functie naar behoren te vervullen; dat betekent een beschikbaarheid van tenminste 2 tot 3 dagen per week voor dagelijks bestuur en 2 tot 3 dagen per maand voor het algemeen bestuur;

 • Minimaal voor de vastgestelde bestuursperiode voor de functie beschikbaar zijn.

 • Affiniteit met waterschappen en waterbeleid hebben;

 • Over bestuurlijk ervaring beschikken en kunnen opereren in een beleidsmatige en meer politieke omgeving

 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken

 • Beschikken over een passend netwerk;

 • Beschikken over (financiële) expertises;

 

Het functieprofiel:

 

De persoonlijke eigenschappen:

 • De bestuurder zet zich in voor het waterschap en neemt er voldoende tijd voor.

 • De bestuurder opereert transparant en resultaatgericht en neemt initiatieven.

 • De bestuurder vormt met de collega landbouwbestuurders een hecht team, kan in teamverband goed opereren.

 • De bestuurder is zich ervan bewust dat in toenemende mate geopereerd wordt in een politieke omgeving en kan daarmee omgaan.

 • De bestuurder heeft bestuurlijke ervaring en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

 • De bestuurder heeft vakinhoudelijke kennis en is in staat zich snel nieuwe kennis eigen te maken.

 • De bestuurder wil ook niet-conventionele wegen inslaan en staat open voor innovatieve denkbeelden en oplossingen.

 • De bestuurder is beschikbaar voor de gehele zittingsperiode.

 

Het netwerk:

 • De bestuurder is herkenbaar en bekend in agrarische kringen en geniet draagvlak.

 • De bestuurder beschikt over een goed netwerk en heeft ook draagvlak buiten de sector.

 • De bestuurder koppelt regelmatig terug met de agrarische achterban.

 • De bestuurder pikt signalen uit de agrarische sector op en vertaalt deze binnen het waterschap

 • De bestuurder heeft aandacht voor het voldoende terugkoppelen naar afdelingen, vakgroepen en medewerkers van de LTO/ ZLTO organisatie

 

De maatschappelijke omgeving:

 • De bestuurder is maatschappelijk geëngageerd en coöperatief ingesteld.

 • De bestuurder ziet en begrijpt maatschappelijke ontwikkelingen en wensen.

 • De bestuurder werkt oplossingsgericht, in nauw overleg met betrokkenen.

 • De bestuurder is zich bewust van de veranderingen in de landbouw en opereert vanuit de wil om de positie van land- en tuinbouw te versterken en bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken.

 

 

Bijlage 3 Kandidaatstellingsformulier

Redactie: zie bijgevoegd PDF-bestand.

 

 

Bijlage 4 Selectiecriteria

De selectiecommissie beoordeelt kandidaten aan de hand van zo objectief mogelijke criteria, zoals zijn vastgesteld door de LTO Noord / ZLTO organisatie. Deze criteria zijn voornamelijk ontleend aan de profielschets zoals die bij de oproep tot kandidaatstelling is gepubliceerd. De belangrijkste zijn:

 

• Praktische kennis van en betrokkenheid bij de landbouw

• Kennis van het waterbeheer

• Bestuurlijke/politieke ervaring en vaardigheden

• Vermogen in een team te werken

• Leiderschap

• Beschikbaarheid AB/fractiewoordvoerderschap/DB/reserve kandidaat

• Specifieke, bijzondere persoonlijke kennis, vaardigheden

 

Om te komen tot een evenwichtige samenstelling van het team Ongebouwd wordt daarnaast nog gekeken naar :

 • Aandacht voor de verdeling mannen/vrouwen

 • Continuïteit van bestuur enerzijds en doorstroming anderzijds

 • Regionale spreiding, herkomst

 • Aandacht voor vernieuwend en innovatief denken

 

Bij de uiteindelijke keuze tussen de kandidaten zijn de volgende twee vragen van belang:

 • Welke kwaliteiten/ambitie heeft de kandidaat om als DB lid/AB lid of als fractiewoordvoerder te opereren (boegbeelden landbouw)?

 • Welke kwaliteiten/ambitie heeft de kandidaat om in een nieuw waterschapsbestuur te opereren (ook rekening houdend met het toenemende politieke karakter van de waterschappen)?

 

[13.2.2018]