Milieueffectrapportage (MER) en ontwerpbesluiten ter inzage voor grondwateronttrekkingen t.b.v. het verleggen van kabels en leidingen door Gasunie/Vitens en Liander te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15

Inleiding

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A50. Om dit mogelijk te maken moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Tijdens deze werkzaamheden is bronbemaling ofwel grondwateronttrekking noodzakelijk. De initiatiefnemers hebben daarom het MER “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar” opgesteld. Het MER dient als grondslag voor de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen van bovengenoemde organisaties.

Voor de grondwateronttrekkingen ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen hebben Gasunie/Vitens en Liander twee watervergunningen aangevraagd. Hierop en op het MER heeft deze publicatie betrekking.

Inzageperiode

Het MER en de ontwerpbesluiten inclusief aanvragen voor grondwateronttrekkingen voor Gasunie/Vitens en Liander liggen van 30 maart tot en met 11 mei 2018 ter inzage:

 • 1.

  Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem (ingang Energieweg).

 • 2.

  In het Waterschapsblad en de Staatscourant te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen). Het MER en de ontwerpbesluiten inclusief aanvragen zijn daar als ‘externe bijlage’ in te zien en te downloaden.

 

Inspraak MER en ontwerpbesluiten

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het MER en kunnen belanghebbenden dit doen ten aanzien van de ontwerpbesluiten.

 

De schriftelijke zienswijze moet in elk geval bevatten:

 • 1.

  De naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening van de zienswijze;

 • 3.

  Een opgave van de reden waarom u zich met een of meerdere ontwerpbesluiten niet kunt verenigen;

en dient u te richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, onder vermelding van het specifieke ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht.

Indien u ten aanzien van meerdere ontwerpbesluiten en/of het MER zienswijzen naar voren wilt brengen, dient u deze separaat in te dienen.

 

Per e-mail kan de zienswijze worden ingediend via: info@wrij.nl

 

Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel:

 • 1.

  De heer A. Nass, telefoonnummer 0314-369 777 (aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag)

 • 2.

  De heer R. Klaus, telefoonnummer 0314-369 770 (aanwezig op: maandag en dinsdag)

 

Hoorzitting

Op donderdag 26 april 2018 van 13:30 – tot 14:30 uur is de hoorzitting ten aanzien van het MER en het ontwerpbesluit grondwateronttrekkingen ten behoeve van het verleggen van de kabels van Liander, in Hotel Van der Valk Duiven, Impuls 2 te Duiven.

 

Op donderdag 26 april 2018 van 15:00 – tot 16:00 uur is de hoorzitting ten aanzien van het MER en het ontwerpbesluit grondwateronttrekkingen ten behoeve van het verleggen van de leidingen van Gasunie/Vitens, in Hotel Van der Valk Duiven, Impuls 2 te Duiven.

 

Tijdens deze hoorzittingen kunt u mondeling zienswijzen indienen.  U dient zich aan te melden voor de hoorzitting door een e-mail te sturen naar info@wrij.nl.

 

Inloopbijeenkomst

Op 10 april 2018 van 19.00 uur tot 21.00 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd door Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel in Hotel Van der Valk Duiven, Impuls 2 te Duiven. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over de te verleggen kabels en leidingen ten behoeve van het project ViA15. Ook kunt u het waterschap vragen stellen over de vergunningenprocedure.

  

 

Naar boven