Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk

Het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten de ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ – op basis van artikel 45 van het Besluit bodemkwaliteit – vast te stellen. De gemeente Winterswijk wil de kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk ondieper maken, meer variatie in de waterdiepte aanbrengen en glooiende oevers aanleggen. Hierdoor is het mogelijk de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurwaarden te versterken.

Naar aanleiding van de vaststelling van de ontwerp-Nota bodembeheer zijn zienswijzen naar voren gebracht. De gestelde vragen die betrekking hebben op aspecten die binnen de bevoegdheid van het waterschap liggen, zijn in de Nota van zienswijzen beantwoord. Voor het overige hebben de zienswijzen enerzijds betrekking op zaken die door de initiatiefnemer, onder andere in het inrichtingsplan, zullen moeten worden uitgewerkt en anderzijds op zaken waarvoor het waterschap niet het bevoegd gezag is. De ingediende zienswijzen hebben dan ook niet geleid tot een aanpassing van de Nota bodembeheer ten opzichte van de ontwerp-Nota bodembeheer. 

De ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ en de ‘Nota van Zienswijzen’’ zijn als “externe bijlagen” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Deze stukken liggen met ingang van de datum van publicatie ook ter inzage in het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. De stukken kunnen tot het einde van de beroepstermijn op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur worden ingezien.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerp-Nota Bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk en de belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerp van Nota Bodembeheer kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd en tevens ter inzage is gelegd.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet van een datum en van naam, adres en ondertekening van de indiener zijn voorzien. Duidelijk moet worden aangegeven tegen welk besluit beroep wordt ingesteld en waarom, en zo mogelijk moet een kopie van het besluit worden meegezonden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

De Nota bodembeheer wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen indien onverwijlde spoed dat vereist, vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie over de ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ kunt u terecht bij mevrouw D.T.W. Elderman (telefoonnummer 0314-369 784).

 

Naar boven