Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 2605Overige overheidsinformatieWatervergunning Evides Industriewater B.V., Rilland, documentnummer 2018010629

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van concentraat afkomstig van de SPNF installatie in Rilland.

Het besluit ligt vanaf 26 maart tot en met 7 mei 2018 ter inzage bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.  

 

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: 

 • 1.

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

 • 2.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

 • 3.

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

 • 4.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

   

  De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.