Ontwerp projectplan Waterwet ‘Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. Het ontwerp projectplan voorziet in beekherstel op een achttal locaties, twee bij de Ratumsebeek, twee bij de Willinkbeek, drie bij Boven Slinge en één bij de Osink-Bemersbeek. Hierbij worden gronden langs de beken ingericht als natuur en ontstaat ruimte voor meandering.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Beekherstel Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en Osink-Bemersbeek’ kunt u terecht bij de projectleider van het waterschap, de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven