Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg

 

Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 26 januar 2018, met kenmerk Waterschapsblad blad 2018, 621, geplaatst.

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg maakt bekend, dat het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg in de openbare vergadering van 29 november 2017 heeft besloten tot het vaststellen van het tarief verontreinigingsheffing 2018. Het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van het waterschap te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan 99. Het besluit luidt als volgt.

 

1e wijziging Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

 

overwegende dat het besluit van het algemeen bestuur van 29 november 2017 waarmee de begroting 2018 is vastgesteld, noodzaakt tot het wijzigen van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;

 

gelet op de Waterschapswet en de Waterwet;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017, vastgesteld bij besluit van 2 januari 2017, als volgt te wijzigen:

  Artikel 19 komt te luiden:

  Artikel 19 Tarief

  Het tarief bedra agt € 47,62 per vervuilingseenheid.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 november 2017.

De secretaris-directeur,

[getekend]

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

[getekend]

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Naar boven