Bekendmaking registratiebesluiten centraal stembureauWaterschap Rijn en IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend, dat het centraal stembureau in zijn vergadering van donderdag 27 december 2018 heeft besloten:

A.  van geregistreerde belangengroepering de namen van gemachtigde en plv. gemachtigde te wijzigen in het register van aanduidingen;

o AWP niet politiek wel deskundig: de gemachtigde en plv. gemachtigde zijn nu: J. Klaassen

(gemachtigde) en H. Kreunen (plv. gemachtigde).

B.  dat er geen nieuwe registratieverzoeken van aanduidingen zijn ingediend op de uiterlijke datum voor indiening 24 december 2018 en dat het waterschap geen waarborgsommen heeft ontvangen.

Het register van geregistreerde aanduidingen op kandidatenlijst als bedoeld in artikel G2a, eerst lid van de Kieswet, wordt als volgt;

P a rtij of groepering

A a nduiding op de kandidatenlijst

Gemachtigde

Pl v . gemachtigde

Stichting Water Natuurlijk

Water Natuurlijk

A.E.H. van Helvoirt-Looman

M. Mobach

Vereniging Vrienden van de 3e

Berkelcompagnie

Vrienden van de Berkel

M. Schulenberg-Van der

Werf

H.W. ter Meulen

Vereniging Dorpshuizen en

Kleine Kernen Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en

Kleine Kernen

P. van Heek

S. Salomons

Algemene Waterschapspartij | AWP niet politiek wel deskundig

AWP niet politiek wel deskundig

J. Klaassen

H. Kreunen

 

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben in principe doorwerking naar de waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van het waterschap, en daarom staan deze aanduidingen niet in het register van het waterschap.

 

Re chtsbescherming

Iedere belanghebbenden kan tot uiterlijk opde zesde dag na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag.

 

Inf o r ma tie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Molenaar, telefoon (0314)

369 369 of email:  communicatie@wrij.nl

 

Doetinchem, 27 december 2018,

   

De voorzitter van het centraal stembureau, drs. H.Th.M. Pieper

 

Naar boven