Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 12817VerordeningenWijziging belastingverordeningen 2019

(tekstplaatsing voor wijziging van de Verordening Verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichste Rijnlanden 2010)

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 november 2018 met nr. DM 1443944;

gelet op de Begroting 2019, vastgesteld in zijn vergadering van 14 november 2018;

gelet op de artikelen 110, 113, 117 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet, hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit en hoofdstuk 7 van de Waterwet;

 

BESLUIT:

I. De verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 als volgt te wijzigen:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de watersysteemheffing voor de categorie ingezetenen € 76,11 per woonruimte.

B

Artikel 6 komt te luiden:

Met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor ongebouwde onroerende zaken € 90,43 per hectare.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in artikel 2a van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor verharde openbare wegen € 180,86 per hectare.

C

Artikel 8 komt de luiden:

Met inachtneming dienaangaande van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor natuurterreinen € 5,71 per hectare.

D

Artikel 10 komt te luiden:

Met inachtneming dienaangaande van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor gebouwde onroerende zaken 0,0244% van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening.

 

II. De verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010 als volgt te wijzigen:

A

Artikel 21 komt te luiden:

Het tarief bedraagt € 65,80 per vervuilingseenheid.

 

III. De verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2017 als volgt te wijzigen:

A

Artikel 20. komt te luiden:

Het tarief bedraagt € 65,80 per vervuilingseenheid

 

IV. Ten aanzien van de inwerkingtreding van dit besluit te bepalen dat:

1. Dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum met ingang van welke de bepalingen van dit besluit in aanmerking worden genomen, is 1 januari 2019.

3. De bij dit besluit gewijzigde bepalingen van toepassing blijven op belastbare feiten die vóór de in het tweede lid genoemde datum hebben voorgedaan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, J. Goedhart