Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 12800

Gepubliceerd op 27 december 2018 09:00

Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg en bijbehorend ontwerpbesluit leggerwijziging voor het gedeeltelijk verleggen van de secundaire watergang Hornerheide in verband met de uitbreiding van het zorgcentrum te Hornerheide

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening een watervergunning en het bijbehorend ontwerpbesluit tot leggerwijziging. De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk verleggen van de secundaire watergang Hornerheide in de gemeente Leudal. De aanvraag voor de watervergunning en de aanvraag tot wijziging van de legger is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z18664.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbesluiten en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage met ingang van de dag na de bekendmaking tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van nummer 2018-D188942 voor het ontwerpbesluit watervergunning en nummer 2018-D184755 voor het ontwerpbesluit leggerwijziging.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer

088 – 88 99 100.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de heer P. Geurts van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 - 88 90 100. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 27 december 2018

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl