Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 12777Overige overheidsinformatieHDSR – Besluit Wrakkenwet – gezonken vaartuig op de locatie Zandweg 171 te Utrecht (HDSR33634 - 1476223)

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besluit dat onmiddellijke opruiming van het ondergenoemde gezonken vaartuig noodzakelijk is. De ligging van het vaartuig levert risico voor schade aan de oevers van het oppervlaktewater op.

Dit betekent dat het vaartuig, inclusief de eventueel daarvan afkomstige lading onder de werking van de Wrakkenwet is geplaatst. Ingevolge de Wrakkenwet worden de voor opruiming te maken kosten, in de ruimste zin van het woord, verhaald op de eigenaar. Onder deze kosten worden onder andere begrepen de uitgaven voor berging, verlichting, bewaking, vervoer en eventuele bewaring van het vaartuig en de daarin aanwezige lading en andere voorwerpen.

 

Dit besluit betreft het volgende vaartuig:

Zaaknummer: 33634

Locatie : Zandweg 171 te Utrecht

Gegevens vaartuig: onbekend

Naam water : Leidsche Rijn

Oeverzijde : Noordzijde

 

Gelet op artikel 2, tweede lid van de Wrakkenwet is het verboden zonder vergunning van het waterschap het vaartuig te betreden of de daarop of daarin aanwezige goederen te verwijderen. Dit verbod vervalt indien tot genoegen van het waterschap zekerheid wordt gesteld ter hoogte van een nader overeen te komen bedrag voor de voldoening van de bij de opruiming gemaakte kosten.

Het genoemde vaartuig zal op vrijdag 18 januari 2019, of kort na deze datum, worden verwijderd. Ingevolge artikel 6 zal het geborgene worden verkocht indien belanghebbenden zich niet aanmelden om de kosten van opruiming te voldoen, of voor de voldoening daarvan een zekerheid te stellen.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358.

Bezwaar

De eigenaar kan binnen één week na bekendmaking van dit besluit bij ons bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige Voorziening

Als er naar de mening van de eigenaar tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, dan kan de eigenaar een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek moet worden gericht aan:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

Bij het verzoek stuurt de eigenaar zowel een kopie van deze brief als ook van zijn bezwaarschrift mee.

Voor het indienen van bezwaar en/of een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffiekosten verschuldigd. Voor natuurlijke personen bedraagt dit € 170,-. Voor rechtspersonen bedraagt dit € 338,-.

Een voorlopige voorziening kan bij de rechtbank ook via elektronische berichtgeving worden ingesteld. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Wij verwijzen u naar de website, http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Houten, 27 december 2018