Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2018, 12686Plannen | overigVaststelling projectplan "Kabroeksebeek, Werkpad America - Meterik" met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 18 december 2018 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan "Kabroeksebeek, Werkpad America - Meterik" vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van oppervlaktewaterlichamen. Bij besluit van diezelfde datum is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

De Kabroeksebeek ligt in de gemeente Horst aan de Maas en stroomt van de Mariapeel tot de Groote Molenbeek te Horst. De werkpaden in het traject tussen spoorlijn te America en de Kannengietweg nabij Meterik zijn in slechte staat door afkalving en verzakkingen van de oever. Dit beperkt de afvoer en het machinaal onderhoud aan de beek is daardoor erg lastig. Tussen America en Meterik zal op de linkeroever een nieuw werkpad worden aangelegd en de beek zal worden hersteld. In America zelf zal het werkpad op de linkeroever worden verbreed naar 3,5 meter. Het afkalvende werkpad achter de Doenssenstraat in America wordt hersteld. Tevens worden in America twee slingers en een houten steiger in de Kabroeksebeek aangebracht.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 30 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 28 december 2018 tot en met 7 februari 2019 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Gedurende voornoemde termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan beroep in te stellen bij de rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Hans van der Valk via telefoonnummer 088 889 0100  of per e-mail: h.vandervalk@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf