Ontwerp-Nadeelcompensatieverordening Waterschap Rijn en IJssel 2019

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 18 december 2018 vastgesteld het ontwerp van de ‘Nadeelcompensatieverordening Waterschap Rijn en IJssel 2019’.

Toelichting

Het vaststellen van de verordening waarborgt dat de afwikkeling van verzoeken om toekenning van nadeelcompensatie op een correcte en zorgvuldige wijze plaatsvindt door het vaststellen van voorschriften over de inrichting, indiening en motivering, alsmede de procedure van behandeling en de wijze van beoordeling van een verzoek tot vergoeding.

Inzage

De ontwerpverordening ligt vanaf de dag van deze publicatie zes weken ter inzage.

De volledige tekst van de ontwerpverordening kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

  • 2.

    Mondeling. U kunt hiervoor tijdens kantooruren, bij voorkeur op maandag, woensdag of vrijdag, contact opnemen met de heer M. Spee, telefoon (0314) 369 369 of per email: m.spee@wrij.nl.

Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Als u dit wenst, kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.

 

Inlichtingen

Voor verdere informatie over de ontwerpverordening kunt u contact opnemen met de hierboven vermelde contactpersoon.

 

Naar boven