Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 12658VerordeningenWijziging Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011

 

Registratienummer: 2018019637

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 14 november 2018, nr. 2018019697;

gelet op het bepaalde in art. 56 en 78 van de Waterschapswet,

 

besluit:

 

I. [Wijzigt Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012]

 

II. [Wijzigt Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012]

 

III. Het Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011 als volgt te wijzigen.

 

- Aan de titel van artikel 7 wordt toegevoegd: “en wijzigingen van de grondwaterkaart”.

 

- Aan de tekst van artikel 7 wordt na “Waterwet” toegevoegd: “en het wijzigen van de grondwaterkaart als bedoeld artikel 4.10 van de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012.”

 

IV. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 12 december 2018 van waterschap Scheldestromen.

  

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf