Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 12613

Gepubliceerd op 20 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

KENNISGEVING BESCHIKKING WATERWET EN MAATWERKBESCHIKKING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, BLOKZIJLERDWARSWEG 12 TE MARKNESSE

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan VS Apple Industries Marknesse BV is voor de inrichting aan de Blokzijlerdwarsweg 12 te Marknesse een beschikking afgegeven op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet en een maatwerkbeschikking op grond van artikel 3.138, lid 5 onderdeel a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De beschikking is afgegeven voor het lozen van gezuiverd afvalwater afkomstig van het sorteren van gewassen en de maatwerkbeschikking is verleend voor het lozen van gezuiverd afvalwater afkomstig van het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen. Beide afvalwaterstromen worden (gezamenlijk) geloosd vanuit de inrichting gelegen aan de Blokzijlerdwarsweg 12 te Marknesse in een oppervlaktewaterlichaam.

Aan de (maatwerk)beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Voor de aangevraagde lozing zijn tevens algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Inzage

Genoemde (maatwerk)beschikkingen liggen tot 31 januari 2019 ter inzage:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het water­schapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/;

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord.

Bezwaren

Tegen de (maatwerk)beschikkingen kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl