Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 12611Beschikkingen | afhandelingKENNISGEVING MAATWERKBESCHIKKING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, OOSTERRINGWEG 68 TE BANT

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Koelbedrijf Bant is voor de inrichting aan de Oosterringweg 68 te Bant een maatwerk­beschikking afgegeven op grond van artikel 3.138, lid 5 onderdeel b van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De beschikking is afgegeven voor het lozen van gezuiverd huishoudelijk afvalwater vanuit de inrichting gelegen aan de Oosterringweg 68 te Bant in oppervlaktewater.

Aan de (maatwerk)beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Voor de aangevraagde lozing zijn tevens algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Inzage

Genoemde (maatwerk)beschikkingen liggen tot 31 januari 2019 ter inzage:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het water­schapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/;

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord.

 

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.