Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 12453VerordeningenLegesverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019

 

Het Algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht,

 

gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 16 oktober 2018 (nummer: BBV18.0467) inzake de wijziging van de Legesverordening AGV 2019 en de vaststelling van de Tarieventabel leges 2019;

overwegende dat het Algemeen bestuur jaarlijks de tarieven van de leges vaststelt die in het daarop volgende kalender/belastingjaar worden geheven op grond van de Legesverordening AGV;

gezien het advies van de commissie;

gelet op de artikelen 56, 77, 110, 111, 113, 114 en 115 van de Waterschapswet;

besluit:

 

I. Van de Legesverordening AGV

 

a) artikel 2 , thans nog luidend:

“Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door het waterschap verlenen van diensten.”

 

te wijzigen en te doen luiden:

 

“Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het verstrekken van afschriften van documenten en het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door het waterschap verlenen van diensten.”

 

b) artikel 7 lid 1b , thans nog luidend:

 

“Artikel 7 Tijdstip van betaling en betalingstermijnen – lid 1:

b. leges die worden geheven bij een schriftelijke kennisgeving of factuur die wordt toegezonden moeten worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de tweede maand, volgend op die van de dagtekening van de kennisgeving.”

 

te wijzigen en te doen luiden:

 

“Artikel 7 Tijdstip van betaling en betalingstermijnen – lid 1:

b. leges die worden geheven bij een schriftelijke kennisgeving of factuur die wordt toegezonden moeten worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt zes weken na dagtekening van de kennisgeving.”

 

II. In de Tarieventabel

 

c) de omschrijving van het belastbare feit in hoofdstuk 1, 2 en deels 3 van de Tarieventabel aan te passen en wel als volgt

 

1. Hoofdstuk 1

 

“Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

(…)”

 

2. Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

“Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

(…)”

 

 

3. Hoofdstuk 3 Archief

thans nog luidend:

 

“Hoofdstuk 3 Archief

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1 het doen van nasporingen in het archief, per kwartier (met een minimum van een half uur): € 23,70 éénmalig vermeerderd met administratiekosten van € 10,90.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid zal zijn.

3.2 Het verstrekken van reproducties van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en van afschriften van of uittreksels uit een in het archief berustend stuk of gedeelte daarvan: de werkelijke kosten.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van die werkelijke kosten.

3.3 Het verlenen van publicatierechten ter zake van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en afschriften van een in het archief berustend stuk:

het bedrag hiervan wordt - gelet op de aard en oplage van de publicatie waarop de aanvraag betrekking heeft - vastgesteld.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van het vastgestelde bedrag.“

 

Wordt gewijzigd in:

 

“3A. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.1 het doen van nasporingen in het archief, per kwartier (met een minimum van een half uur): € 24,30, éénmalig vermeerderd met administratiekosten van € 11,20.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid zal zijn.

3.2 Het verlenen van publicatierechten ter zake van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en afschriften van een in het archief berustend stuk:

het bedrag hiervan wordt - gelet op de aard en oplage van de publicatie waarop de aanvraag betrekking heeft - vastgesteld.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van het vastgestelde bedrag.

 

3B. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

3.3 reproducties van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en van afschriften van of uittreksels uit een in het archief berustend stuk of gedeelte daarvan: de werkelijke kosten.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van die werkelijke kosten.

 

III. vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Tarieventabel 2019 waarin

 

a. de tarieven voor de leges van de hoofdstukken 1 tot en met 5 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening AGV voor het belastingjaar 2019 zijn verhoogd met het inflatiepercentage dat ook bij de begroting 2019 van AGV wordt gehanteerd;

 

b. ten aanzien van de verhoging van de tarieven voor de leges van hoofdstuk 6 (vergunningen en ontheffingen) van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening AGV voor het belastingjaar 2019 voor een aantal categorieën van vergunningen een verdere verhoging is toegepast waardoor de totale verwachte kostendekkendheid van hoofdstuk 6 uitkomt op ca. 62,5%.

 

IV. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019

 

V. te bepalen dat op 1 januari 2019 de nu geldende tarieventabel die op 1 januari 2018 in werking is getreden, vervalt met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen of belastbare feiten die tot met 31 december 2018 zijn ingediend of ontstaan.

 

VI. dit besluit bekend te maken in het Waterschapblad Amstel, Gooi en Vecht.

 

 

Amsterdam, 13 december 2018

 

Het Algemeen bestuur,

 

Dr. ir G.M. van den Top

Dijkgraaf,

 

 

Drs. H.J. Kelderman

Secretaris-directeur

 

 

Legesverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  waterschap: waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 • b)

  ambtenaar belast met de heffing: de door het Dagelijks bestuur van het waterschap aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 123, derde lid, sub b van de Waterschapswet;

 • c)

  ambtenaar belast met de invordering: de door het Dagelijks bestuur van het waterschap aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 123, derde lid, sub c van de Waterschapswet.

 

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het verstrekken van afschriften van documenten en het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door het waterschap verlenen van diensten.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig voor de leges is degene die de dienst aanvraagt dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd.

 

Artikel 4 Maatstaf en tarief

 • 1.

  Leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de toepassing van de tarieventabel worden gedeelten van de daarin genoemde eenheden als volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Indien op grond van de tarieventabel meerdere legestarieven in rekening kunnen worden gebracht, wordt slechts éénmaal leges in rekening gebracht die - in geval er sprake is van verschillende tarieven - worden berekend naar het hoogste tarief.

 

Artikel 5 Wijze van heffen

Leges worden geheven door middel van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving of factuur door of namens de ambtenaar belast met de heffing, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6 Aanvang belastingplicht

 

Leges zijn verschuldigd op het tijdstip waarop de in artikel 1, tweede lid bedoelde, aanvraag wordt ingediend.

 

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betalingstermijnen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde bij artikel 9 van de Invorderingswet gelden bij de heffing van leges de volgende betalingstermijnen:

  a. leges die worden geheven bij een mondelinge kennisgeving of bij een schriftelijke kennisgeving of factuur die wordt uitgereikt moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving wordt gedaan of uitgereikt;

  b. leges die worden geheven bij een schriftelijke kennisgeving of factuur die wordt toegezonden moeten worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt zes weken na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De ambtenaar belast met de invordering kan, voor zover het de in het eerste lid sub c bedoelde leges betreft, onder nader te stellen voorwaarden, meerdere betalingstermijnen toestaan voor zover de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

 

 

Artikel 8 Vrijstellingen

 

 • 1.

  Leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het verlenen van diensten als bedoeld in de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven, indien deze diensten:

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verleend;

  • b.

   aan publiciteitsmedia worden verleend;

  • c.

   in het kader van informatie- of voorlichtingsdoeleinden worden verleend;

  • d.

   ten behoeve van overheidslichamen en de rechtelijke macht worden verleend;

 • 2.

  Leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het verlenen van de diensten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven, indien deze diensten ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het waterschap, dan wel van werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn, worden verleend.

 

Artikel 9 Gedeeltelijke teruggave leges

 • 1.

  Een gedeeltelijke teruggave van de leges wordt verleend voor het in behandeling nemen van een aanvraag welke:

 • a.

  ingevolge het bepaalde bij artikel 4:5 jo 3:18 Awb niet wordt behandeld;

 • b.

  binnen één maand nadat deze in behandeling is genomen wordt ingetrokken;

 • c.

  op een later tijdstip dan bedoeld onder b. wordt ingetrokken;

 • d.

  wordt geweigerd.

 • e.

  betrekking heeft op het wijzigen van een verleende vergunning of ontheffing.

   

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde bedrag betreft in geval van:

  • -

   het bepaalde sub a. 75%,

  • -

   het bepaalde sub b. 50%,

  • -

   het bepaalde sub c. 25%,

  • -

   het bepaalde sub d. 15 %,

  • -

   het bepaalde sub e. 50%,

   van de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels

Het Dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  De Legesverordening AGV zoals vastgesteld op 14 december 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Op aanvragen of belastbare feiten die zijn ingediend of ontstaan vòòr de datum van inwerkingtreding van deze verordening blijft de Legesverordening AGV zoals vastgesteld op 14 december 2017 van kracht.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening AGV 2019’.

 

 

 

BIJLAGE

Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening AG V 2019

 

Hoofdstuk 1

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1. afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina: € 0,50;

 

1.2. kaarten en tekeningen, per stuk:

 

 

 

zwart-wit

 

kleur

A4-formaat

 

€ 1,70

 

€ 3,80

A3-formaat

 

€ 3,60

 

€ 7,70

A2-formaat

 

€ 4,20

 

€ 9,40

 

 

1.3.Cd-roms of USB-sticks, per stuk: € 7,70

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voldoen aan een verzoek:

 

1.4. als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2001, 305):

de bedragen zoals genoemd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp;

 

1.5. als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (STB 1991, 703): de bedragen zoals genoemd in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

2.1 een exemplaar van de Beleidsbegroting, inclusief meerjarenbegroting van het waterschap:

€ 46,70

2.2 een exemplaar van de Jaarrekening van het waterschap:

€ 45,80

2.3 een exemplaar van een verordening van het waterschap:

€ 19,00

2.4 een exemplaar van de keur van het waterschap:

€ 27,60

2.5 een exemplaar van een peilbesluit van het waterschap

€ 19,00

2.6 een exemplaar van het waterbeheersplan van het waterschap:

€ 73,40

2.7 een uittreksel uit het kiesregister:

€ 3,80

2.8 een exemplaar van een watergebiedsplan van ten hoogste 200 pagina’s:

€ 40,40

2.9 een exemplaar van een watergebiedsplan van 201 pagina’s en meer:

€ 80,80

2.10 een (kalender) jaarabonnement op de vergaderstukken van het Algemeen bestuur:

€ 138,90.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Archief

 

3A. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1 het doen van nasporingen in het archief, per kwartier (met een minimum van een half uur):

€ 24,30, éénmalig vermeerderd met administratiekosten van € 11,20.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid zal zijn.

 

3.2 Het verlenen van publicatierechten ter zake van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en afschriften van een in het archief berustend stuk:

het bedrag hiervan wordt - gelet op de aard en oplage van de publicatie waarop de aanvraag betrekking heeft - vastgesteld.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van het vastgestelde bedrag.

 

3B. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

3.3 reproducties van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en van afschriften van of uittreksels uit een in het archief berustend stuk of gedeelte daarvan:

de werkelijke kosten.Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van die werkelijke kosten.

 

 

Hoofdstuk 4 Schutgeld sluizen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schutten - in de Pondskoeker sluis, de Oudhuijzer sluis, de Proosdijer sluis en de Demmerikse sluis- van een schip, drijvend vaartuig of drijvende inrichting met een afmeting:

 

kleiner dan 3 meter

€ 2

gelijk aan of groter dan 3 meter en kleiner dan 8 meter

€ 4,50

gelijk aan of groter dan 8 meter

€ 7

 

 

Hoofdstuk 5 Inlaten of uitmalen van water

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

het inlaten of uitmalen van water per 100 m3 per kalenderjaar

€ 0,84

met een minimum van

€ 83,72

 

 

Hoofdstuk 6 Vergunningen en ontheffingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van de keur van AGV of andere wet- en regelgeving voor:

 

 

Categorie I:

 

a. het aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen en verwijderen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter over een lengte korter dan of gelijk aan 100 meter gerekend binnen het gebied waarvoor het gebod geldt:

€ 500,00;

 

b. het geheel of gedeeltelijk dempen van een wateroppervlak kleiner dan of gelijk aan 100 m2:

€ 300,00;

 

c. werken of handelingen, voor zover niet specifiek genoemd in dit hoofdstuk:

€ 300,00;

 

 

Categorie II:

 

a. het geheel of gedeeltelijk dempen van een wateroppervlak groter dan 100 m2:

€ 650,00;

 

 

Categorie III:

 

a. het aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen en verwijderen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen met een diameter groter dan 0,2 meter, of met een diameter kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter over een lengte langer dan 100 meter gerekend binnen het gebied waarvoor het gebod geldt:

€ 1.100,00;

 

b. het verrichten van boringen voor de winning van gas, vloeistoffen of delfstoffen:

€ 1.100,00;

 

c. het instellen van peilwijzigingen en het maken, wijzigen of vervangen van daarvoor bestemde werken:

€ 650,00;

 

d. water afvoeren naar, aanvoeren uit, lozen in of onttrekken aan oppervlaktewateren:

€ 650,00;

 

 

Categorie IV:

 

a. plannen ten behoeve van ontwikkeling van natuur en recreatie:

€ 1.927,00;

 

b. uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied kleiner dan of gelijk aan 1 ha is:

€ 1.927,00:

 

 

c. uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied groter dan 1 ha en kleiner dan of gelijk aan 5 ha is:

€ 4.037,00;

 

d. uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied groter dan 5 ha is:

€ 9.684,00;

 

 

Categorie V:

 

a. bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten € 10.000,- of minder bedragen:

€ 300,00:

 

b. bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten meer dan € 10.000,- doch ten hoogste € 100.000,- bedragen:

€ 650,00 .

 

c. bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten meer dan € 100.000,- doch ten hoogste € 300.000,- bedragen:

€ 1.200,00 .

 

d. bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten meer dan € 300.000,- bedragen:

€ 1.200,00 + 0,50% van het meerdere boven € 300.000,-:

 

N.B. 1

Onder een bouwwerk of een kunstwerk wordt in deze categorie begrepen dat gedeelte van een bouwwerk of een kunstwerk dat zich onder, in, op of boven de keurzone / watergang / waterkering bevindt.

 

N.B. 2

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aanneemsom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017 nl, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

Categorie VI:

 

a. het onttrekken van grondwater in de kern- of beschermingszone van waterkeringen die korter duren dan 1 maand en waarbij minder dan 10 m3 water per uur wordt onttrokken:

€ 650,00 .

 

b. Het onttrekken van grondwater tot een maximum van 100.000 m3 per jaar:

€ 4.500,00 .

 

c. Het onttrekken van grondwater van 100.001 m3 en meer per jaar:

€ 4.500,00 + € 9,00 per 1.000 m3 of een gedeelte daarvan, boven 100.001 m3:

 

 

Categorie VII:

 

a. De in dit hoofdstuk vermelde tarieven worden, indien de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, verhoogd met € 37,70 per voorgeschreven publicatie.