Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 12441VerordeningenWijziging Verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2015

Registratienummer: 2018036556

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 24 oktober 2018, nr. 2018036567;

gelet op artikel 110 van de Waterschapswet en artikel 7.2, lid 2 van de Waterwet;

 

besluit:

 

I

De Verordening verontreinigingsheffing Scheldestromen als volgt te wijzigen:

-in artikel 21 wordt het tarief gewijzigd in: € 59,97.

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019;

-de bij dit besluit gewijzigde bepaling van toepassing blijft op belastbare feiten die zich

hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 15 november 2018

van waterschap Scheldestromen.

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf