Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 12419Overige overheidsinformatieBEKENDMAKING: uitgifte pachtpercelen

Waterschap Zuiderzeeland nodigt belangstellenden uit in te schrijven voor de pacht van de volgende dijkpercelen:

A.

IJsselmeerdijk te Lelystad, hmp. 24.083-25.930 (kruin), oppervlakte: 3,2 ha.

Dit perceel wordt uitgegeven voor beweiding met schapen.

Pachtprijs per ha: € 476,75

B.

IJsselmeerdijk te Lelystad, hmp. 20.584-22.917, oppervlakte: 13,3 ha.

Dit perceel wordt uitgegeven voor beweiding met schapen.

Pachtprijs per ha: € 498,80

C.

IJsselmeerdijk te Lelystad, hmp. 22.917-24.083, oppervlakte 7,4 ha.

Dit perceel wordt uitgegeven voor beweiding met schapen.

Pachtprijs per ha: € 498,80

D.

Noordermeerdijk te Rutten, hmp 0.842-4.80, oppervlakte: 17,0 ha.

Van hmp 0.842-1.55 wordt de kruin niet verpacht.

Dit perceel wordt uitgegeven als hooiland.

Pachtprijs per ha: €  538,10

E.

Noordermeerdijk te Rutten, hmp 4.80-8.08, oppervlakte: 16,6 ha.

Dit perceel wordt uitgegeven als hooiland.

Pachtprijs per ha: € 538,10

F.

Noordermeerdijk te Creil, hmp 8.08-11.50, oppervlakte: 18,1 ha.

Dit perceel wordt uitgegeven als hooiland.

Pachtprijs per ha: € 538,10

De percelen hebben de bestemming waterkering, met gedeeltelijke landbouwkundige bestemming grasland.

De verpachting vindt plaats via een reguliere pachtovereenkomst op basis van art. 7:385 BW (= verpachting van percelen rekening houdend met de bestemming voor doeleinden van openbaar nut) voor de periode van 1 jaar, ingaande op 15 maart 2019 en eindigend op 14 maart 2020. Deze termijn niet van rechtswege verlengd, maar wordt er na afloop van deze periode eventueel een nieuwe pachtperiode aangegaan.

Alleen aanvragen van veebedrijven die deze percelen voor het eigen bedrijf gaan gebruiken zullen in behandeling worden genomen. De totale oppervlakte van de bij Waterschap Zuiderzeeland gepachte percelen mag niet meer bedragen dan 50% van het vaste totale bedrijfsareaal.

Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen van Waterschap Zuiderzeeland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten per perceel zal de gunning via loting plaatsvinden.

Nadere informatie, een kaart met locatiegegevens, algemene voorwaarden en een inschrijfformulier is te verkrijgen via grondzaken@zuiderzeeland.nl.

Inschrijvingen dienen uiterlijk 22-01-2019  in het bezit te zijn van het waterschap.