Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 12343Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Voor het vissen met een vislood lossysteem is een ­beschikking afgegeven op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking betreft een weigering voor het vissen met een visloodlossysteem in een oppervlaktewaterlichaam (Larservaart).

De vergunning is geweigerd in het belang van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 31 januari 2019 ter inzage op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien.

Voor een afspraak kunt u bellen naar het waterschapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/;

Beroep

Tot 31 januari 2018 kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 16005

3500 DA UTRECHT

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u een beroepschrift indient;

 • 4.

  de reden(en) waarom u een beroepschrift indient.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen omtrent de vergunning kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.