Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 12343

Gepubliceerd op 20 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Kennisgeving Waterwet

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Voor het vissen met een vislood lossysteem is een ­beschikking afgegeven op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking betreft een weigering voor het vissen met een visloodlossysteem in een oppervlaktewaterlichaam (Larservaart).

De vergunning is geweigerd in het belang van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 31 januari 2019 ter inzage op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien.

Voor een afspraak kunt u bellen naar het waterschapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/;

Beroep

Tot 31 januari 2018 kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 16005

3500 DA UTRECHT

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u een beroepschrift indient;

 • 4.

  de reden(en) waarom u een beroepschrift indient.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen omtrent de vergunning kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl