Start inspraak ontwerp-projectplan Verbetering Lopikerweteringkade zuid

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het ontwerp-projectplan ’Verbetering Lopikerweteringkade zuid’ ter inzage ligt voor inspraak.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Op verschillende locaties van het traject tussen Schoonhoven en IJsselstein voldoet de zuidelijk waterkering langs de Lopikerwetering niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en moet verbeterd worden.

Het waterschap heeft het voornemen maatregelen uit te voeren om de waterkering te verbeteren en heeft daartoe een ontwerp-projectplan opgesteld.

 

Stukken inzien

Van 11 december 2018 t/m 4 februari 2019 kunt u het ontwerp-projectplan Verbetering Lopikerweteringkade zuid inzien. U kunt het ontwerp-projectplan digitaal inzien via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen. Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-projectplan digitaal in te zien? Dan kunt u het ontwerp-project-plan en de daarbij behorende bijlagen inzien op de volgende locatie:

- het kantoor van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, te Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Wanneer u de stukken wilt inzien op ons kantoor en u wilt graag inhoudelijke informatie, dan is het wenselijk vooraf een afspraak te maken. Een afspraak maken kan via de heer Ane Sybesma, (030) 634 58 65.

 

Zienswijze

Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 4 februari 2019 schriftelijk en ondertekend onder vermelding van ‘ontwerp-projectplan Verbetering Lopikerweteringkade zuid’ indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of per email naar post@hdsr.nl. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk 4 februari 2019 met de heer Ane Sybesma. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen op te geven.

 

Beroep

Na behandeling van ingediende zienswijzen stelt het waterschap het projectplan definitief vast. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, alsook belanghebbenden die daartoe redelijkerwijs niet in de gelegenheid waren, kunnen tegen vaststelling van het definitieve projectplan beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. Op die procedure is de Crisis en Herstelwet van toepassing.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project? Neemt u dan contact op met de heer Ane Sybesma, telefoonnummer (030) 634 58 65 of mail ane.sybesma@hdsr.nl.

 

Houten, 11 december 2018

Naar boven