Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 12113VerordeningenVerordening tot tweede wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2018;

 

gelet op de artikelen 110, 113 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet en hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”

 

Artikel I

De Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

Nieuw tarief 2019

 

Artikel 20 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 20 Tarief

Het tarief bedraagt € 54,-- per vervuilingseenheid.

 

Artikel II
  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 30 november 2018 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de waarnemend dijkgraaf, M.H.M. Gremmen

Toelichting op de Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”

 

Artikel I

Nieuw tarief 2019

De wijziging behelst het nieuwe tarief voor het heffingsjaar 2019.

 

Artikel II

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van het besluit en de datum van ingang van de heffing. Tevens wordt de verordening voorzien van een citeertitel.