Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 12111VerordeningenVerordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2018;

 

gelet op de artikelen 110, 113, 116, 122a 122b van de Waterschapswet;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

 

Artikel I

De Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

 

A Nieuw tarief 2019

 

Artikel 4 komt te luiden:

 

Artikel 4 Tarief ingezetenen

Met inachtneming van het bepaalde hierover in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de wegenheffing voor de categorie ingezetenen € 42,79 per woonruimte.

 

B Nieuw tarief 2019

 

Artikel 6 komt te luiden:

 

Artikel 6 Tarief ongebouwde onroerende zaken

Met inachtneming van het bepaalde hierover in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor ongebouwde onroerende zaken € 12,94 per hectare.

 

C Nieuw tarief 2019

 

Artikel 8 komt te luiden:

 

Artikel 8 Tarief natuurterreinen

Met inachtneming hierover van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor natuurterreinen € 1,70 per hectare.

 

D Nieuw tarief 2019

 

Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10 Tarief gebouwde onroerende zaken

Met inachtneming hierover van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor gebouwde onroerende zaken 0,01325 % van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening.

 

 

Artikel II
  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 30 november 2018 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk  

de waarnemend dijkgraaf, M.H.M. Gremmen