Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 12104VerordeningenVerordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014”

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2018;

 

gelet op de artikelen 110, 113, 116 en 117 van de Waterschapswet;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Artikel I

 

De Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

                

 

Artikel I

A Nieuw tarief 2019

 

Artikel 4 komt te luiden:

 

Artikel 4 Tarief ingezetenen

Met inachtneming van het bepaalde hierover in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de watersysteemheffing voor de categorie ingezetenen € 99,90 per woonruimte.

 

B Nieuwe tarieven 2019

 

Artikel 6 komt te luiden:

 

Artikel 6 Tarief ongebouwde onroerende zaken

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde hierover in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor ongebouwde onroerende zaken € 80,92 per hectare.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde hierover in artikel 3, eerste lid van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken, die geen natuurterreinen zijn € 40,46 per hectare;

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde hierover in artikel 3, tweede lid van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor verharde openbare wegen, € 404,60 per hectare;

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde hierover in artikel 4 van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor verharde openbare wegen die ook gelegen zijn in buitendijks gebied, € 202,30 per hectare.

 

C Nieuwe tarieven 2019

 

Artikel 8 komt te luiden:

 

Artikel 8 Tarief natuurterreinen

 • 1.

  Met inachtneming hierover van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor natuurterreinen € 7,84 per hectare.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde hierover in artikel 3, eerste lid van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor natuurterreinen die buitendijks zijn gelegen, € 3,92 per hectare.

 

D Nieuwe tarieven 2019

 

Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10 Tarief gebouwde onroerende zaken

 • 1.

  Met inachtneming hierover van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor gebouwde onroerende zaken 0,04328 % van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde hierover in artikel 3, eerste lid van de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief voor buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken, 0,02164 % van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening.

   

Artikel II
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014”.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 30 november 2018 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de waarnemend dijkgraaf, M.H.M. Gremmen

Toelichting op de Verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Artikel I

A, B, C, en D Nieuwe tarieven 2019

De Verordening tot vijfde wijziging van de “Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014” bevat de nieuwe belastingtarieven voor het heffingsjaar 2019.

 

Artikel II

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van het besluit en de datum van ingang van de heffing. Tevens wordt de verordening voorzien van een citeertitel.