Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 12045Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp-stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de inspraak van het ontwerp van de aangepaste subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ van start gaat. Deze regeling houdt in dat het waterschap subsidie wil geven aan éénmalige bovenwettelijke fysieke maatregelen van agrariërs. Deze maatregelen moeten een positief effect hebben op de kwaliteit van het water en de bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen.

Aanpassingen ontwerp-regeling

Vanwege de snelle overtekening van het waterkwaliteit-subsidiebudget in 2018 wordt de regeling aangepast, om zo de subsidie evenrediger te kunnen verdelen. Het maximum subsidiebedrag per subsidieronde wordt verlaagd, waardoor meer agrariërs een beroep op subsidie kunnen doen. Bovendien wordt het maximum subsidiebedrag van twee populaire maatregelen (aanschaf van drinkbakken en veegmachines) naar beneden gesteld om zo ook meer boeren van dienst te kunnen zijn. Daarnaast wordt er extra ruimte gecreëerd voor agrariërs uit het oosten van het beheergebied. Zo wordt er tijdelijk subsidie gereserveerd voor agrariërs binnen het gebied van het agrarisch collectief Utrecht-Oost. Op die manier vergroten we het aantal aanvragen afkomstig uit deze regio.

Naast deze aanpassingen zijn er nog enkele kleinere aanpassingen die de regeling moeten versimpelen of verhelderen. Deze zijn te vinden in de tekst van de regeling.

Inzien van de stukken

U kunt de ontwerp-subsidieregeling vanaf 10 december 2018 tot en 21 januari 2019 inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Ook kunt u kijken op de website van het waterschap: www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, heeft u de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen op het ontwerp. Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of toesturen aan: post@hdsr.nl

U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. U kunt hiervoor een afspraak maken met beleidsmedewerker William Neefjes van het waterschap. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen aan te geven.

Het college van het waterschap brengt iedereen die ingesproken heeft op de hoogte over de wijze waarop de inspraakreactie in de subsidieregeling wordt verwerkt. Dit gebeurt, voordat het plan door het college wordt vastgesteld.

Meer informatie 

Voor meer informatie over de regeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem kunt kijken op www.hdsr.nl/agrariers of u kunt contact opnemen met William Neefjes via (030) 209 7244 of william.neefjes@hdsr.nl.

 

Houten, 10 december 2018