Publicatie privacyreglement Waterschap Rijn en IJssel

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 22 mei 2018 het privacyreglement vastgesteld.

Het reglement geeft aan op welke manier het waterschap dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat wettelijk wel en niet verantwoord is.

Het waterschap is verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van inwoners en medewerkers. Dat geldt voor taken op het gebied van de waterstaatskundige verzorging, de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater.

Met het privacyreglement beoogd het waterschap transparant te zijn over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat, en tracht zij de privacy te waarborgen.

Privacyreglement

U vindt het privacyreglement als bijlage bij deze bekendmaking (zie onder Externe bijlagen) en deze zijn ook te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap: www.wrij.nl. het privacyreglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Naar boven