Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 11959

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Bekendmaking vergunning Waterwet

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het een vergunning heeft verleend ingevolge de Waterwet, voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij ons waterschap.

De vergunning is verleend aan R&L Machinery B.V., Boerenweg 2a, 4726 SJ te Heerle.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

De vergunning en de bijbehorende bescheiden liggen vanaf 7 december 2018 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

 

 • 1.

  Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 15 01.

 • 2.

  Gemeente Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal; elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur.

 

Tot en met 17 januari 2019 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda. Het instellen van beroep is alleen mogelijk voor de volgende personen:

 • 1.

  Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

 • 2.

  Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen eventuele wijzigingen die zijn aangebracht bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 • 3.

  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schorst het genomen besluit niet. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

 • 1.

  naam en adres indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;

 • 4.

  een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);

 • 5.

  handtekening verzoeker.

Zo mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee waarop het bezwaarschrift betrekking heeft. De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de uitspraak op het ingestelde beroep in redelijkheid niet kan worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt een verzoek tot een voorlopige voorziening en het instellen van een beroep digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie met betrekking tot de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

 

Breda, 6 december 2018

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl