Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2018, 11925Overige overheidsinformatieProjectplan inlaatverbinding met pompput nabij Hoofdland in Zwijndrecht

Hierbij maken wij bekend dat wij projectplan ten behoeve van inlaatverbinding met pompput nabij Hoofdland in Zwijndrecht hebben vastgesteld op 29 november 2018.

Het project betreft het aanleggen van een pomp en een inlaatleiding om de sloten langs het Hoofdland te verversen. De pomp kan ook worden gebruik voor het doorspoelen van de hoofdwatergang na riooloverstorten. Deze investering draagt bij aan een betere waterkwaliteit.

Het projectplan ligt van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 ter inzage bij:

Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het projectplan ter inzage is gelegd, tegen het projectplan bezwaar instellen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningen-rechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere inlichtingen over dit projectplan kunt u terecht bij Ricky Boogert te bereiken via het Waterschapsloket, telefoonnummer: 0900-2005005.

 

Ridderkerk, 29 november 2018

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

drs. A.A. Van Vliet, secretaris-directeur