Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2018, 11868Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerpbesluit tot wijziging van voorschrift 15 lid 2a van de watervergunning van Sitech Services BV.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot wijziging van de bij besluit d.d. 17 mei 2016 onder kenmerk 2015.0122 aan Sitech Services Bv te Geleen verleende watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de IAZI in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Zijtak Ur. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het wijzigen van de voorgeschreven dagelijkse bemonstering en analyse van pyrazool van het influent van de IAZI in de analyse van één weekmengmonster per maand. De aanvraag tot wijziging van de vergunning is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z13353.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van 4 december 2018 tot en met 14 januari 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond en in het gemeentehuis van de gemeente Stein op de aldaar gebruikelijke plaats(en) en tijden.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Eenieder kan gedurende bovenvermelde periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z13353.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 88 90 100.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met Patrick Caris van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 88 90 100. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 3 december 2018

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf