Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2018, 11836Beschikkingen | afhandelingONTWERP-BESLUIT KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

Onderstaand ontwerpbesluit van de aanpassing van de Kostentoedelingsverordening ligt vanaf vrijdag 30 november 2018 tot en met vrijdag 11 januari 2019 ter inzage.

 

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

overwegende dat: op 9 november 2018 de Hoge Raad arrest heeft gewezen inzake de tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen bij de watersysteemheffing;

- uit dit arrest volgt dat deze tariefdifferentiatie zich alleen mag uitstrekken over verharde weggedeelten;

- het effect ervan gemitigeerd kan worden door de tariefdifferentiatie wegen aan te passen van 320% naar 400%.

gelet op:

- artikel 84 Waterschapswet;

- artikel 120, 122 en 122b Waterschapswet en artikel 21 Reglement van bestuur voor Waterschap Hollandse Delta.

 

BESLUIT:

Artikel I

Artikel 4 lid 2 van de Kostentoedelingsverordening Hollandse Delta 2016 wordt vervangen door:

Verharde openbare wegen

2. Voor verharde openbare wegen wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, derde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 400% hoger dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.

Artikel II

1. De Kostentoedelingsverordening Hollandse Delta 2016, zoals vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van 24 september 2015 wordt gewijzigd met ingang van de in het derde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

2. Deze gewijzigde verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

3. Deze gewijzigde verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2020.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als Kostentoedelingsverordening Hollandse Delta 2016, eerste wijziging.

 

Ridderkerk, 27 november 2018

Dijkgraaf en heemraden voornoemd,

secretaris-directeur, drs. A.A. van Vliet.

dijkgraaf, ir. I.G.M. de Bondt