Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2018, 11825Overige overheidsinformatieBekendmaking projectplan vispassage Kempense Plassen, aanpassing stuw en herprofilering Run

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, namens deze de programmaeigenaar Watersysteem, heeft op 28 november 2018 het besluit betreffende het projectplan “vispassage Kempense Plassen, aanpassing stuw en herprofilering Run” vastgesteld. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit besluit houdt onder meer het volgende in:

- Aanleg vertical slot vispassage

- Aanbrengen en vervangen van bodem en taludbescherming bij stuw RN-17.

- Bestaande schotbalkstuw vervangen voor een geautomatiseerde stuw

- Profielversmalling van de Run middels natuurlijke materialen over een lengte van 100 meter.

Inzage

De stukken die ter inzage liggen kunt u downloaden (rechterzijde pagina).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit vanaf 6 december 2017 (artikel 6:8, lid 1 Awb) gedurende 6 weken bezwaar indienen bij:

Waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur

t.a.v. secretariaat bezwaren

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel.

 

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een afschrift

van het besluit;

- gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

 

Ook kan naast een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening bij de

rechtbank worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de

Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant. Voor het

treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via Het digitale

loket Rechtspraak (https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33) . Daarvoor

moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde

site voor de precieze voorwaarden.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Maurice de Wit, (0411)

618 618