Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2018, 11804Beschikkingen | afhandelingVerlening watervergunning voor het herprofileren van taluds in b-watergangen, het aanbrengen van een stuw in een a-watergang en in een waterbergingsgebied, het aanbrengen van duikers in een waterbergingsgebied en het ophogen van een bestaande weg in een waterbergingsgebied. Deze werkzaamheden vinden plaatst in bergings- natuurgebied De Bossche Broek, nabij Singelgrachtweg en Sterrebosweg te ´s-Hertogenbosch  

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor het herprofileren van taluds in b-watergangen, het aanbrengen van een stuw in een a-watergang en in een waterbergingsgebied, het aanbrengen van duikers in een waterbergingsgebied en het ophogen van een bestaande weg in een waterbergingsgebied. De werkzaamheden vinden plaatst op de locatie, kadastraal bekend als gemeente ´s-Hertogenbosch, sectie S, nummer 677.

Het dagelijks bestuur heeft voor de gevraagde vergunning een beschikking opgesteld. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Inzage

De beschikking kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking bij:

Waterschap De Dommel

Dagelijks bestuur

t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften

Postbus 10.001

5280 DA  Boxtel.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

  Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan:

  voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant

  sector bestuursrecht

  Postbus 90.125

  5200 MA  Den Bosch

  In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met Cees Marijnissen, telefoonnummer: 0411 618 618.